Przejdź do treści
Projekt „POWER do działania!” realizowany przez RECON Consulting Sp. z o. o. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dla kogo szkolenia?

Masz 18-29 lat
Nie pracujesz
Mieszkasz w województwie śląskim

Jak wziąć udział?

Jeśli spełniasz poniższe warunki:
– masz 18-29 lat,
– zamieszkujesz w województwie śląskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
– jesteś osobą niepracującą, nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym lub szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,
skontaktuj się z Biurem Projektu.
Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać osobiście w Biurze Projektu lub pocztą tradycyjną za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego (istnieje ewentualna możliwość podesłania Formularza zgłoszeniowego przez e-mail z późniejszym dostarczeniem oryginałów pocztą).
Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023 roku.

Dokumenty do pobrania
Harmonogram zajęć

Projekt ma na celu wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia ww. osób. Tematyka szkoleń i kursów odpowiada zapotrzebowaniu na rynku pracy.
Uczestnicy projektu przez udział w szkoleniach zawodowych i kursach mogą podnieść swoje kwalifikacje, dzięki czemu staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy.
Wartość Projektu wynosi 2 947 200,00 PLN, w tym kwota dofinansowania 2 799 840,00 PLN.


Biuro Projektu
ul. Mariacka 1/22
40-014 Katowice

732 666 351
projekt@rcon.com.pl

Firma Recon Consulting Sp. z o.o. realizowała projekt „Nowe perspektywy dla młodych!”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt był realizowane w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2021. Wartość projektu wynosiła 3 628 238,04 PLN, w tym kwota dofinansowania 3 446 826,13 PLN.