Przejdź do treści

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ RECON CONSULTING SP. Z O. O.

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH, ADMINISTRATOR PRZEKAŻE SKONKRETYZOWANE INFORMACJE UWZGLĘDNIAJĄCE SPECYFIKĘ KONKRETNEGO PROCESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informuję, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Recon Consulting sp. z o. o.

Chorzów (41-506), ulica Armii Krajowej 81/10

KRS: 0000513253, NIP: 6272738906, REGON: 243586612,

e-mail: rodo@rcon.com.pl,

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

III. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. prawidłowego zawarcia i wykonania umów w przedmiocie prowadzenia szkoleń, świadczenia usług monitoringu projektów, najmu lokali oraz innych umów zawieranych przez Administratora, w tym w celu kontaktowania się z klientem w związku z realizacją umowy, jeżeli stroną umowy jest osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. realizacji usług w zakresie prowadzenia szkoleń, monitoringu projektów, najmu lokali oraz innych usług świadczonych przez Administratora na rzecz osoby niebędącej stroną umowy z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. rozpatrywania skarg i reklamacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową lub obrony przed roszczeniami wystosowanymi względem Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. archiwizowania dokumentacji, tj. umów, dokumentów rozliczeniowych i innych dokumentów wymaganych właściwymi przepisami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, i f RODO;
 7. zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w nieruchomościach należących do Administratora za pomocą kamer monitoringu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 8. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług promujących oferowaną działalność – bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jednak wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.
 9. wypełniania obowiązków statystycznych pozwalającej na usprawnienie i udoskonalenie prowadzonej działalności na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ

 Prawnie uzasadnionymi interesami Administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej i świadczenie usług zgodnie z profilem Administratora, w tym dochodzenie roszczeń związanych z działalnością Administratora i obrona przed tymi roszczeniami, prowadzenie z innymi osobami komunikacji związanej z profilem działalności Administratora, zapewnienie przez Administratora bezpieczeństwa osobom przebywającym w nieruchomościach należących do Administratora.

 V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności, w tym zwłaszcza dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora,
 • trenerom świadczącym usługi szkoleniowe w imieniu Administratora, instytucjom udzielającym dotacji czy dofinansowania, takim jak Baza Usług Rozwojowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy i innym.

Ponadto odbiorcą Pani/Pana danych może być właściwy organ władzy publicznej, w sytuacji gdy Administrator będzie miał obowiązek ich przekazania temu organowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. Wynika on z przepisów prawa (które nakazują przechowywanie danych przez określony czas) lub jest niezbędny do wykonania umowy lub prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W przypadku przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, Administrator przekaże Pani/Panu klauzulę informacyjną ze wskazaniem okresu przetwarzania danych.

VIII. UPRAWNIENIA OSOBY KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 1. dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
 2. sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
 3. usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;
 5. przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 IX. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich nie podania jest niemożność świadczenia przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług.

W przypadku uzyskania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych z innych źródeł, Administrator poinformuje Panią/Pana o źródle pochodzenia danych osobowych, w tym – gdy ma to zastosowanie – czy dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator przetwarzając dane osobowe nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji wskazanych w art. 22 RODO